مراحل عضویت در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران:

گام 1: تکمیل فرم تقاضانامه جهت عضویت در انجمن ( فرم شماره 121)

گام2: تماس با دبیرخانه انجمن جهت رفع نواقص فرم ارسالی

گام3: بررسی تقاضانامه توسط دبیرخانه انجمن

گام4: درخواست ما بقی اسناد و مدارک مربوطه با توجه به نوع عضویت توسط انجمن و ارسال اسناد و مدارک توسط متقاضی

گام5: انجام ممیزی اسناد و مدارک و بازرسی از محل جهت ممیزی سطح 4 به بالا

گام6: ارائه گزارش عدم موافقت در صورت وجود نواقص و عدم انطباقها جهت رفع نواقص احتمالی

گام7: ارائه پیشنهاد موافقت عضویت به دبیرخانه انجمن

گام8: ثبت عضویت در انجمن و سایت انجمن و ارائه سند عضویت در انجمن

گام9: ارائه تقدیرنامه در سطوح پنجگانه بنا بر درخواست متقاضی

گام10: ارائه تندیس در سطوح پنجگانه بنا بر درخواست متقاضی

لطفاً جهت دریافت فرم تقاضانامه جهت عضویت در انجمن کلیک بفرمایید.