مراحل درج تبلیغات در سایت انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران:

گام 1: تماس با واحد تبلیغات انجمن جهت دریافت تعرفه تبلیغات در سایت

گام2: ارسال فایل تصویری مطابق با اندازه های اعلام شده

گام3: بررسی و رفع عدم انطباقهای مندرج در تبلیغ

گام4: تعیین برنامه زمانبندی درج تبلیغ در سایت و تعیین تعرفه نهایی

گام5: پرداخت تعرفه تعریف شده

گام6: درج تبلغات در سایت