تندیس افتخار (دارندگان سیستم های مدیریتی)

اعطاء تندیس افتخار دارندگان سیستم های مدیریتی جهت اثبات بهبود کیفیت درمحصولات و خدمات اعضاء ازجمله خدمات قابل ارائه انجمن به اعضاء میباشد. دریافت تندیس افتخار دارندگان سیستم های مدیریتی مستلزم عضویت در انجمن میباشد. اعضاء میتوانند جهت افزایش سطح برندینگ خودبرای اخذ تندیس افتخار اقدام نمایند.

تندیس افتخار انجمن تحت عنوان تندیس افتخار دارندگان سیستم های مدیریتی درقالب 5 سطح به اعضاء اعطا میگردد.

سطح 1 : تندیس افتخار ( اهتمام به سیستم مدیریتی )

دراین سطح کلیه اعضاء میتوانند باارائه مدارک فنی مربوط به خدمات و محصولات خود و پس ازتایید کمیته فنی انجمن ، تندیس افتخار رادریافت نمایند. تندیس سطح 1 دارای یک ستاره میباشد.

سطح 2 : تندیس افتخار ( مستندسازی سیستم های مدیریتی )

دراین سطح چنانچه اعضاء مستندات و الزامات مربوط به استانداردهای مدیریتی راداشته باشند میتوانند تندیس افتخار بادوستاره رادریافت نمایند. لازم بذکراست ، اعطای تندیس افتخار سطح2 منوط به ارائه مستندات تعریف شده میباشد. دراین سطح تندیس دارای دو ستاره میباشد.

سطح 3 : تندیس افتخار ( دارندگان گواهینامه ISO )

تندیس افتخار سطح 3 به اعضایی اعطا میگرددکه دارای گواهینامه های سیستم های مدیریتی ( ISO ) ازمراجع معتبر میباشند . اعضاء پس ازارائه تصویرگواهینامه های ISO و پس ازاعتبارسنجی توسط کمیته فنی ، اعطای تندیس افتخار دردستورکار انجمن قرار میگیرد.

سطح 4 : تندیس افتخار ( الزام اجرایی )

اعطا تندیس افتخار درسطح 4 مختص اعضایی هست که علاوه بر دارا بودن گواهینامه سیستم های مدیریتی ایزو بطور اثربخشی و واقعی اقدام به پیاده سازی الزامات مربوطه کرده اند. لذا متقاضیان پس ازاعلام آمادگی خود توسط کمیته فنی مورد ممیزی قرارگرفته و چنانچه حائز صلاحیت باشند موفق به اخذ تندیس افتخار سطح چهار می شوند. بدیهیست داشتن گواهینامه ISO ازالزامات این سطح میباشد.

سطح 5 : تندیس افتخار ( الزام مستمر )

اعطاء تندیس افتخار سطح 5 زمانی اتفاق می افتدکه اعضاء بمدت سه سال تندیس افتخار سطح چهار راداشته اند و درهر سال مورد ممیزی قرار گرفته اند و همواره ، مستندات استانداردهای مربوطه رارعایت کرده اند. تندیس افتخار سطح پنج دارای پنج ستاره میباشد.

درواقع چنانچه اعضاء گواهینامه های ISO رادارند و بطور اثربخش و واقعی الزامات مربوطه به ISO رااجرا کرده اند و بمدت 3 سال همواره نسبت به نگهداری سیستم های مدیریتی و بهبودآن گام برداشته اند تندیس افتخار سطح 5 رادریافت مینمایند. تندیس افتخار 5 ستاره ازبالاترین سطح برخوردارمیباشد.

اعضاء محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص نحوه دریافت تندیس بادبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند.

تصویر نمونه تندیس افتخار