اعطای تقدیرنامه

انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران درراستای ارتقاء سطح برند سازی اعضاء خود اقدام به اعطای تقدیرنامه درزمینه سیستم های مدیریتی نموده است.لذا اعضاء محترم انجمن میتوانند جهت نشان دادن توان رقابتی خود و همچنین به پاس زحمات و تلاشهای خود درجهت دستیابی به سیستم های مدیریتی ازبخش اعطای تقدیرنامه انجمن استفاده نمایند.

مزایای دریافت تقدیرنامه

1- افزایش انگیزه درپرسنل و کارکنان مجموعه

2- ایجاد حس اعتماد دراذهان مشتریان و کارفرمایان

3- افزایش توان رقابتی به لحاظ داشتن تقدیرنامه ها

4- کسب رضایت و جلب نظر مراجع دولتی و حکومتی

5- ایجاد انگیزه در اذهان مشتریان و کارفرمایان جهت همکاری هرچه بیشتر

6- برند سازی و تبلیغات موثر

7- ورود به بازارهای جدید و بزرگتر

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه دریافت تقدیرنامه بادبیرخانه انجمن تمامی حاصل نمایید.

تصویرنمونه تقدیرنامه