961408psd

پذیرش و عضویت گروه ورزشی فراز فام پارس در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت گروه ورزشی فراز فام پارس درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این مجموعه موافقت نمود. بنابراین گروه ورزشی فراز فام پارس با مدیریت جناب آقای محسن باغشایی تحت شماره عضویت 961408 در تاریخ 1396/05/09 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید و به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این مجموعه