961371

پذیرش و عضویت شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این شرکت موافقت نمود. بنابراین شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد به شماره شناسه ملی 10260307730 شماره ثبت 9690 تاریخ ثبت 1372/01/29 و با مدیریت جناب آقای محسن گلستان نژاد تحت شماره عضویت 961371 در تاریخ 1396/05/02 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید و به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این شرکت