961369

پذیرش و عضویت شرکت آمیتیس رنگ و رزین در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت شرکت آمیتیس رنگ و رزین درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این شرکت موافقت نمود. بنابراین شرکت آمیتیس رنگ و رزین به شماره شناسه ملی 10320203333 شماره ثبت 370481 تاریخ ثبت 1388/12/22 و با مدیریت جناب آقای حمید تفضلی تحت شماره عضویت 961369 در تاریخ 1396/10/02 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید. به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این شرکت