951337

پذیرش و عضویت شرکت تترا نیرو در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت شرکت تترا نیرو درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این شرکت موافقت نمود. بنابراین شرکت تترا نیرو به شماره شناسه ملی 10102885427 شماره ثبت 247938 تاریخ ثبت 1384/03/18 و با مدیریت سرکار خانم مریم پورلطفی تحت شماره عضویت 951337 در تاریخ 1395/12/15 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید.به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این شرکت