951333

پذیرش و عضویت شرکت ساوا پترو پارسه در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت شرکت ساوا پترو پارسه درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این شرکت موافقت نمود. بنابراین شرکت ساوا پترو پارسه به شماره شناسه ملی 14005326290 شماره ثبت 10945 تاریخ ثبت 1394/08/09 و با مدیریت آقای خداکرم نصرتی تحت شماره عضویت 951333 در تاریخ 1395/12/15 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید.به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این شرکت