951327 1

پذیرش و عضویت شرکت ملات خشک زنجان در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت شرکت ملات خشک زنجان درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این شرکت موافقت نمود. بنابراین شرکت ملات خشک زنجان به شماره شناسه ملی 10460129346 شماره ثبت 9506 تاریخ ثبت 1390/12/11 و با مدیریت عاملی آقای مجتبی شعاعی تحت شماره عضویت 951327 در تاریخ 1395/11/09 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید.به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این شرکت