پروانه عضویت انجمن

پذیرش و عضویت شرکت تولیدی شیشه نشکن ایلیا در انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

عضویت شرکت تولیدی شیشه نشکن ایلیا درکمیته فنی انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت وکمیته فنی با عضویت این شرکت موافقت نمود. بنابراین شرکت تولیدی شیشه نشکن ایلیا به شماره شناسه ملی 10320511905 شماره ثبت 401053 تاریخ ثبت 1390/01/23 و با مدیریت عاملی آقای پیمان کردبچه تحت شماره عضویت 951312 در تاریخ 1395/11/09 درکمیته فنی انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران تایید گردید.به خانواده بزرگ انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران پیوست.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای این شرکت